0%
logo

Kant | Vadim Vasilyev | Seva Lovkachev, Evgeny Tsurkan | Podcast about philosophy

7 May, 2024

In a special edition of the Podcast about philosophy, Seva Lovkachev and Evgeny Tsurkan talked with philosopher Vadim Valeryevich Vasilyev about Immanuel Kant.